Se hvad Beboerne kæmper med!

Til: Folketingets Trafikudvalg

Fra: Beboerne Saltværksvej 1A-11B, 2770 Kastrup

 

Dato: 21. september 2008

 

 

Vedr.: Trafikforsøg med lukning af Amager Strandvej i Tårnby Kommune

 

Vi er 16 familier med 14 børn som bor i Tårnby Kommune.

Vi har bolig på Saltværksvej mellem Bøjlevej og Amager Strandvej, som nu fungerer som omkørsel for den lukkede strækning på Amager Strandvej i Tårnby kommune.

 

Vores kommune Tårnby har længe ønsket at lukke Amager Strandvej, da kommunen ønsker at bygge boliger ud mod Kastrup Strandpark samt skabe fri adgang til Strandparken.

Københavns Kommune har tidligere været imod denne lukning, da det berører trafikafviklingen til og fra København. Men nu har vores kommune iværksat trafikforsøg med lukning fra juni til oktober 2008 med accept fra Københavns Kommune.

 

Ifølge miljøvurdering af lokalplan 104, vil der være følgende effekt af lukning af Amager Strandvej og omkørsel ad Bøjlevej:

 • Stigning i luftforurening, ressource og tidsforbrug, da køretøjer skal op og ned i hastighed fire gange i ”chikanen”
 • Øget luftforureningsniveau for beboere i boliger tæt på sving og kryds, hvor køretøjer accelerer, og som følge heraf øget sygelighed og dødelighed
 • 16 millioner ekstra højresving og venstresving per år for biler
 • 1.8 million ekstra sving per år for tunge køretøjer med deraf følgende erkendt risiko for højresvingsulykker.

 

Vi bor i denne ”chikane”.

 

Vi føler os i forvejen ramt af trafiksituationen på Amager efter bygning af Metro, hvor alle tværgående veje på Østamager blev lukket med undtagelse af Øresundsvej, Hedegårdsvej, Saltværksvej og Skøjtevej. Skøjtevej er dog beskyttet fra tung trafik, da lastbiler har forbud mod at køre under Metro broen.

 

Vores kommune har planlagt bygning af Danmarks Akvarium ved Kastrup Bådehavn, og der skal etableres erhvervsområde som inkluderer hotel faciliteter ved Bryggergården. Alt dette ligger øst for Amager Strandvej, og det vil skabe endnu en forøgelse af trafikmængden i lokal området. Et område som vi mener ikke kan bære al denne trafikafvikling til og fra motorvej, lufthavn, Prøvesten, nyt erhvervsområde og snart også Akvarium. Herudover er der planer om udbygning af Prøvestenen, så større mængder sten og grus kan losses.

 

Så der må laves en strategi plan for trafikafviklingen.

 

Vi vil meget gerne i dialog med jer og de berørte kommuner omkring en trafikplan for området.

Det er klart, at begge kommuner i fællesskab må have en løsning på dette problem, da trafikken ikke mindskes i fremtiden. Det hjælper ikke, at én kommune alene forsøger at stoppe trafikken ved at indføre en omkørsel, som generer både trafikken samt de lokale beboere.

Vi har forsøgt at gå i dialog med vores egen kommune for at få svar på spørgsmål vedrørende trafikafvikling, trafiksikkerhed samt måling af luft- og støjforurening samt vibrationer.

 

Trafiktællinger foretaget af kommunen i forsøgsperioden bliver ikke offentliggjort førend trafikforsøget er afsluttet. Desuden har Tårnby kommune afvist at gennemføre støj- og luftkvalitetsmålinger i projektperioden. Beboerne på Saltværksvej har dog selv iværksat støjmålinger, da vi bor under 10 meter fra Saltværksvejens midte. Disse målinger viser, at det eksterne lydniveau på bolig overskrider den anbefalede grænseværdi på 55 dB og at det interne lydniveau også overskrider den anbefalede grænseværdi på 30 dB. Se vedlagte bilag.

 

I denne forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at kommunes planlagte nybyggeri ved Bøjlevej er planlagt til at ligge minimum 15 m fra Bøjlevejens midte, og at kommunen her påtænker at anlægge et grønt støjreducerende bælte. Det vil sige, at kommunen viser særlig hensyn til nye beboere, mens eksisterende beboere stilles væsentligt ringere.

 

Det bekymrer os, at der er så meget tung trafik med farlig godstransporter. Dette gælder uanset om Bøjlevej omkørslen bliver permanent eller ej. Hverken Amager Strandvej eller Bøjlevej/Saltværksvej er anlagt til så tung trafik. Det største rekreative område for Københavns og Tårnby Kommune i form af Amager Strandpark og Kastrup Strandpark afskæres af Amager Strandvej, som er belastet af så tung og farlig trafik.

 

Vi håber, at I vil støtte os i at få lagt en langsigtet og overordnet trafikplan for området. Vi føler, at vi mangler indflydelse på vores kommunal politikere, og vi håber, at I kan hjælpe os til at sikre den nødvendige og overordnede trafikplan på tværs af kommunegrænser.

 

Beboerne på Saltværksvej ser følgende visionære løsninger som mulige:

 • Nedgravning af Amager Strandvej med forbindelse til motorvej i syd og havnetunnel i nord
 • Lukning af Amager Strandvej for tung trafik og indførsel af ny tvangsrute farlig gods eller tidsbegrænsning for passage
 • Lukning af Amager Strandvej for taxi kørsel og indførsel af taxi tvangsrute på motorvejen
 • Flytning af Saltværksvej, så vejstykket mellem Amager Strandvej og Bøjlevej placeres parallelt med den nuværende Saltværksvej mellem Søvænget og Saltværksvej 30-50 meter fra boliger. Herved kan der skabes et grønt bælte med beplantning, stier og passage for cykler og gående.

 

Vi oplever følgende gener ved indførsel af omkørslen herunder:

 • Støjgener fra køretøjer i tomgang samt ved opstart og opbremsning
 • Luftforurening fra køretøjer i tomgang samt ved opstart og opbremsning
 • Vibrationer ved passage af meget tunge køretøjer
 • Kødannelse uden for vores rækkehuse, som ligger under 10 meter fra vejmidten
 • Meget tung trafik i form af benzin- og olietankbiler som kører ud fra Prøvestenen til lufthavn og motorvej
 • Meget taxi kørsel til og fra lufthavn
 • Lukning af Søvang Alle, så al lokal trafik skal afvikles via Amager Strandvej. 

 

 

 

Der er mange børn, som færdes på Saltværksvej for at gå til den lokale skole og/eller lokale daginstitutioner. Samt forældre som skal aflevere børn og på arbejde via Metro, bus, cykel og bil.

Saltværksvej er imidlertid blevet en meget farlig vej at færdes på for alle trafikanter - både som barn og voksen – og uanset transportform.

 

Vi er meget bekymrede for trafiksikkerheden, da vi dagligt oplever farlige trafiksituationer såsom:

 • Motorcykler, udrykningskøretøjer samt utålmodige bilister, som vælger at anvende fortov og cykelsti som ekstra vejbane. Det betyder, at det er farligt at træde ud på fortovet på Saltværksvej, og da vi har mange børn, så må vi anvende terrassedør og haveudgang mod syd i stedet for.
 • Trafikanter, som ”kæmper” for at komme fra Bøjlevej til Amager Strandvej via Saltværksvej i grøn bølge, og derfor kører i meget høj fart på Saltværksvej og gennem lyskryds ved Saltværksvej - Amager Strandvej.
 • Trafikanter, som blokerer lyskryds mellem Bøjlevej – Saltværksvej og Saltværksvej – Amager Strandvej for at undgå stop for rødt lys. Biler og lastbiler holder på tværs (i lag) i lyskryds, og spærrer derfor for tværgående trafik, cykelsti og fodgænger felter.
 • Farlige højresving i begge ender mod Amager Strandvej samt mod Bøjlevej, hvor utålmodige trafikanter ikke vil vente på cyklister og gående. Ofte må de svage trafikanter vente til næste grønt lys, hvor de har fået øjenkontakt med bilister.
 • Dårligt fungerende forgængerfelt og cykelsti ved Bøjlevej - Saltværksvej
 • Cyklister kører i begge retninger på øst- og vestgående cykelsti for at undgå at krydse Bøjlevej/Saltværksvej.
 • Ingen fodgængerovergange på Bøjlevej, hvilket gør det meget svært for lokale beboere og børn i daginstitutioner i Vægterparken at krydse vejen for at komme til strandparken
 • Dårlige trafikforhold for cyklister på Bøjlevej, som skal krydse Amager Strandvej i et højresving for at komme videre ad Bøjlevej. I næste skarpe venstresving skal cyklister krydse Bøjlevej for at følge cykelsti på modsatte side. Manglende skiltning om krydsende cyklister.
 • Tårnby kommunes hjemmehjælpere, som møder ind på kommunes kontor, som ligger placeret på Saltværksvej – lige i midten af omkørslen. Dagligt forsøger personalet at krydse Saltværksvej mellem køretøjer, som holder i kø i begge retninger.

 

Vi sætter stor pris på jeres hjælp til at få igangsat denne trafik debat, som involverer både Tårnby og Københavns kommune. Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis I har behov for yderligere information samt eventuelle forslag til, hvordan vi kan påvirke beslutningsprocessen i begge kommuner til en bedre trafikplan for området.

 

Med venlig hilsen

På vegne af Beboerne i Kastrups nye trafikknudepunkt

 

Merete Møhlenberg, Saltværksvej 5B (e-mail moehlen@mail.dk)

Charlotte Blomquist, Saltværksvej 3B (e-mail charlotte.blomquist@hotmail.com)

 


 

 

 

 

 

Vi beboere på Saltværksvej er glade for at høre at I interesserer Jer for at bringe noget om vores sag på hjemmesiden kontrolgruppentaarnby.dk  

Her kan du se det materiale som vi har sendt til kommunalbestyrelsesmedlemmer i Tårnby samt Folketingets trafikudvalg. Materialet er udsendt til medlemmerne af Folketingets trafikudvalg og lagt ind på deres hjemmeside:

 http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/tru/bilag/537/592475.pdf 
 
http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/tru/bilag/537/592474.pdf 

Vi sendte først en orientering til alle i kommunalbestyrelsen minus socialdemokraterne, om vores brev til Folketingets trafikudvalg med billeder og støjmåling. Og inviterede disse på kaffe, så de selv kunne se på forholdende og tale med beboerne i Saltværksvej 1A - 11B. 

Tommy Frederiksen, Det Radikale Venstre, Arne Hansen DF og Ebbe Salling henvendte sig og vi fik aftalt et møde onsdag den 1. okt. En stor del af vi 29 voksne og 14 børn i Saltværksvej 1A - 11B mødte op til en gåtur for at bese omtalte strækning. I næsten 2 timer havde vi mulighed for at tale med de 3 politikkere i vores fælleshus.

Amagerbladet var også tilstede, så vi forventer en artikel i avisen fra dem snarest.

Vi vil nu efterfølgende sende samme invitation til socialdemokraterne, så de også kan få mulighed for at forklare os grunden og vigtigheden af en lukning af Amager Strandvej.

Og vi har også gang i en underskriftsindsamling, som du også kan se i en af de vedhæftede filer.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE